საგზაო ნიშნები

1.1

1.1. რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი

1.2

1.2. რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი

1.3.1

1.3.1. ერთლიანდაგიანი რკინიგზა

1.3.2

1.3.2. მრავალლიანდაგიანი რკინიგზა

1.4.1.-1.4.6

1.4.1.-1.4.6. რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება

1.5

1.5. ტრამვაის ხაზის გადაკვეთა

1.6

1.6. თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა

1.7.1

1.7.1. მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა

1.7.2.-1.7.7

1.7.2.-1.7.7. მეორეხარისხოვანი გზის შეერთება

1.8

1.8. წრიული მოძრაობის გადაკვეთა

1.9

1.9. შუქნიშნით რეგულირება

1.10

1.10. გასახსნელი ხიდი

1.11

1.11. სანაპიროზე გასასვლელი

1.12.1

1.12.1. სახიფათო მოსახვევი

1.12.2

1.12.2. სახიფათო მოსახვევი

1.13.1

1.13.1. სახიფათო მოსახვევები

1.13.2

1.13.2. სახიფათო მოსახვევები

1.14

1.14. ციცაბო დაღმართი

1.15

1.15. ციცაბო აღმართი

1.16

1.16. მოლიპული გზა

1.17

1.17. უსწორმასწორო გზა

1.18

1.18. ხელოვნური უსწორმასწორობა

1.19

1.19. ქვის ასხლეტა

1.20

1.20. სახიფათო გზისპირი

1.21.1

1.21.1. გზის შევიწროება

1.21.2

1.21.2. გზის შევიწროება

1.21.3

1.21.3. გზის შევიწროება

1.22

1.22. ორმხრივი მოძრაობა

1.23

1.23. ქვეითთა გადასასვლელი

1.24

1.24. ბავშვები

1.25

1.25. ველობილიკის გადაკვეთა

1.26

1.26. საგზაო სამუშაოები

1.27

1.27. პირუტყვის გადარეკვა

1.28

1.28. გარეული ცხოველები

1.29

1.29. ქვის ცვენა

1.30

1.30. გვერდითი ქარი

1.31

1.31. დაბლამფრენი თვითმფრინავი

1.32

1.32. გვირაბი

1.33

1.33. ხერგილი

1.34

1.34. სხვა საფრთხეები

1.35.1.-1.35.6

1.35.1.-1.35.6. მოხვევის მიმართულება

1.36.1.-1.36.2

1.36.1.-1.36.2. მოხვევის მიმართულება