ხშირად დასმული კითხვები

ბილეთები არ უნდა ისწავლოთ, ბილეთებით უნდა ივარჯიშოთ. სასწავლად შეგიძლიათ გაეცნოთ შესაბამის იურიდიულ ლიტერატურას ან მიმართოთ ავტოსკოლას.

კატეგორიებში ბილეთები შემდეგნაირად ნაწილდება:

A ან B კატეგორიის მართვის მოწმობის თეორიულ გამოცდაზე გასასვლელად საჭიროა:

  • ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა IV 100/ა), ხალხურად — ფსიქო.
  • პირადობის მოწმობა ან ID ბარათი
  • გამოცდაზე გასვლის საფასურის ბანკში გადახდის ქვითარი (57 ლარი, გადახდა ხდება იქვე, ლიბერთი ბანკის ფილიალში)

სხვა კატეგორიების მოწმობის მისაღებ გამოცდებზე, აღნიშნულ სიას ემატება კიდევ ერთი სავალდებულო დოკუმენტი — შესაბამისი ტიპის სატრანსპორტო საშუალების მართვის პროფესიული მომზადების დამადასტურებელი ცნობა.

არასრულწლოვნების (17 წლამდე) სავალდებულო საბუთების სიას ემატება:

  • დაბადების მოწმობის დედანი (ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი)
  • თანმხლები მშობელი (ან მშობლის თანხმობა, დამოწმებული ნოტარიულად)
  • საჯარო სკოლის ან ავტოსკოლის მოწმობა

17 წლამდე, ასევე სტუდენტის სტატუსის მქონე პირები თეორიულ გამოცდაზე გასვლისას სარგებლობენ სპეციალური, 17-ლარიანი ტარიფით.

ჯანმრთელობის ცნობის შსს-ს მომსახურების სააგენტოში წარდგენა მართვის მოწმობის მისაღებად შეგიძლიათ მისი აღებიდან 6 თვის (180 დღის) მანძილზე.

მინიმალური ასაკი მართვის მოწმობის ყოველი კატეგორიისთვის სხვადასხვაა. მაგალითად, B კატეგორიის მიღება შეიძლება 17 წლის ასაკიდან. 

თეორიული გამოცდის ჩაბარება შეგიძლიათ 8 ენიდან ნებისმიერზე. ეს ენებია: ქართული, აფხაზური, აზერბაიჯანული, ინგლისური, სომხური, ოსური, რუსული და თურქული.

დიახ, ყველა ბილეთის სწავლა საჭირო არ არის. უნდა ივარჯიშოთ ბილეთებით მხოლოდ იმ კატეგორიიდან, რომელი კატეგორიის მართვის მოწმობის აღებასაც აპირებთ.

B კატეგორიის თეორიის ნამდვილ გამოცდაზე, შსს-ს მომსახურების სააგენტოში, დაგხვდებათ 30 ბილეთი. ბილეთებზე პასუხის გასაცემად გექნებათ 30 წუთი და 3 შეცდომის დაშვების საშუალება. მეოთხე შეცდომა გამოცდას გააჩერებს.

ეს ასე იქნება ნამდვილ გამოცდაზეც — ამით შსს-ს მომსახურების სააგენტო ამცირებს შანსს, რომ რომელიმე მოცლილმა, თეორიის სწავლის ნაცვლად, ყოველი ბილეთის პასუხების ნომრები დაიზეპიროს.